Üyelik Sözleşmesi

A.)Taraflar
1. İş bu kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır). usakemlak.net web sitesinin hizmetlerini yürüten Türkiye adresinde ikamet etmekte ve (bundan böyle “usakemlak.net” olarak anılacaktır.)
2. Güner Horsunlu tarafından işletilen usakemlak.net internet portalında ürün, hizmet alım, satım ve/veya kiralaması yapmak üzere yer alan özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum ile (kısaca bundan sonra üye olarak anılacaktır) usakemlak.net arasında web sitesinin hizmet verdiği elektronik ortamda, üyenin siteye kayıt aşamasında yapılmıştır.
3. usakemlak.net’e ‘Üye’ olmakla ‘Sözleşmeyi tamamen okuduğunuzu, sözleşme içerisinde yer alan içeriği anladığınızı ve bütün hükümlerini kabul ettiğinizi tasdik, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

B.) Tanımlar
1. Üye: usakemlak.net’e üye olan iş bu ‘Sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde sitede verilen hizmetlerden yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişi ve/veya kişiler.
2. Web sitesi: usakemlak.net adlı alan adından ve bu ada bağlı alt alan adlarından meydana gelen web sitesidir.
3. usakemlak.net'in Görevleri (Kısaca ‘Görev’): Üyelerin ‘SÖZLEŞME’de belirtilen eylem ve eylemleri yerine getirmeleri amacıyla usakemlak.net’in sağladığı site içerisindeki uygulamalar.
4. Alıcı: usakemlak.net’de verilen hizmetleri kullanarak ‘Satıcı’ tarafından satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıdır.
5. Satıcı: usakemlak.net’de verilen hizmetleri kullanarak hukuki olarak mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üstünde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürün ve/veya hizmetleri, diğer üyelere yönelik olarak satışa sunan kullanıcı.
6. Üye adı: usakemlak.net ‘Üye’lerinin ‘usakemlak.net’ hizmetlerinden yararlandıkları sırada site içindeki diğer ‘Üye’lere gözüken ve/veya tanıtan üye kimlik ismidir.
7. Üye şifresi: usakemlak.net’e üyelik sırasında ‘Üye’nin kendisinin belirleyeceği ve sadece kendisinin bileceği, kullanacağı, bundan sonra usakemlak.net’den yararlanmak için ‘Üye Giriş’i sırasında kullanacağı harf, numara, alt tire(_), çizgi(-)’dan oluşan şifredir.
8. Ürün: usakemlak.net’de ‘Satıcı’ tarafından satışa sunulan bütün mal ve/veya hizmetlere denir.
9. İlan: usakemlak.net’de ‘Üye’ tarafından usakemlak.net ‘in belirlediği kategori ve başlıklar altında arz edilen ve/veya satışa sunulan her türlü mal, ürün ve hizmete denir.
10. Hizmet: usakemlak.net tarafından Üye’lere sunulan, usakemlak.net içeriği ve bu içeriğe konu olan (bilgi, ilan, link, kategori, liste, şablon) tüm materyaller Hizmet kapsamına girmektedir.

C.) Sözleşme’nin İçeriği ve Kapsamı
1. Sözleşme’nin konusu, usakemlak.net’de verilen Hizmet’lerin ve bu Hizmet’lerden faydalanma koşullarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.
2. Sözleşme’nin içeriği, ‘Sözleşme’ ile usakemlak.net içerisinde bulunan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin usakemlak.net tarafından yapılmış olan bütün duyuru, açıklama, uyarı, yazı gibi beyanlardan oluşmaktadır.
3. Kullanıcı Sözleşme’nin hükümlerini tasdik etmekle, usakemlak.net içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak usakemlak.net tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı kabul ve tasdik etmiş olmaktasınız.

D.) Üyeliğin ve Hizmetlerin Kullanımı Şartları
1. Üyelik, usakemlak.net’in ilgili bölüm ve kategorilerinden, Üye olmak isteyen şahıs tarafından usakemlak.net’a üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle üye kayıt işlemlerinin yaptırılması ve usakemlak.net tarafından üye kayıt işleminin onaylanmasıyla tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, İş bu Sözleşme’da belirlenen Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
2. usakemlak.net’e üye olabilmek için, T.C kanunlarınca reşit olmak ve iş bu Sözleşmenin H Maddesi uyarınca usakemlak.net tarafından, geçici üyelikten uzaklaştırılmış olmamak ve/veya süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan ve/veya yukarıda belirtildiği gibi, İş bu Sözleşme‘nin H maddesi uyarınca, usakemlak.net tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış ve/veya süresiz olarak yasaklanmış olan şahısların usakemlak.net’e kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, usakemlak.net üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

E.) ‘Üye’lerin Hak ve Yükümlülükleri
1. Kullanıcı, üyelik şartlarını yerine getirirken, usakemlak.net Hizmet’lerinden faydalanırken ve usakemlak.net’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, kullanıcı SÖZLEŞME’sinde yer alan bütün şartlara, usakemlak.net’de belirtilen kurallara ve yürürlükteki bütün kurallara uygun hareket edeceğini, yukarıdaki bütün şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını tasdik, beyan ve taahhüt eder.
2. Üye Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat kuralları gereğince ve/veya diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, usakemlak.net’nin kendisine ait veritabanında tuttuğu gizli, özel, ticari bilgileri resmi makamlara ve hak sahibi şahıslara açıklamaya yetkili olacağını, bu sebeple usakemlak.net’den her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, tasdik, beyan ve taahhüt eder.
3. Üyeler’in usakemlak.net tarafından kendilerine sunulan Hizmet’lerden faydalanmak amacı ile site içeriğine erişim vasıtalarının (Üyelik adı ve Üyelik Şifresi vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in site içeriğine giriş vasıtalarının güvenliği, saklanması ve üçüncü kişilerden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki bütün ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı, uğrayabileceği bütün zararlara istinaden usakemlak.net’in doğrudan ve/veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4. Üyeler usakemlak.net içinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. usakemlak.net Üyeler tarafından usakemlak.net’e iletilen veya usakemlak.net üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, soruşturma bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu olan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ortaya çıkacak hiçbir zarar ve/veya tazminattan sorumlu tutulamaz.
5. Üyeler, usakemlak.net’in yazılı ve resmi onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
6. usakemlak.net’in verdiği Hizmet’lerden faydalananlar ve usakemlak.net’i kullananlar, sadece hukuka uygun amaçlarla usakemlak.net üzerinde işlem gerçekleştirebilirler. Üyeler’in site içinde yaptığı her eylem ve işlemle ilgili hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye usakemlak.net ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, usakemlak.net içerisinde bulunan resimleri, metinleri, yazıları, görsel ve işitsel imge ve simgeleri, videoları, dosyaları, veritabanları,usakemlak.net ve bütün usakemlak.net alt alan adlarını ve içeriklerini, katagori ağacını ve listelerini çoğaltamayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse başka yollarla usakemlak.net ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan, tasdik ve taahhüt eder. usakemlak.net Üyeler’i SÖZLEŞME hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak usakemlak.net üzerinde gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve/veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar.
7. Üyeler’da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından usakemlak.net’de sunulan Hizmet’lerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı usakemlak.net’in ve usakemlak.net çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, yazılı, görsel, işitsel, video imge ve/veya simgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu fiilleri gerçekleştiren şahısların sorumluluğu altındadır. usakemlak.net Üyeler’da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.